Trust me tomorrow by Verdensteatret (NO)

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
5-7 November @ 20.00 (dørene åpner kl. 19.00)
Trust me tomorrow av Verdensteatret (NO)
Billetter: 150kr/ 100Kr student, Ny Musikk Medlem

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen.

Velkommen til sesongens andre scenekunst forestilling. Verdensteatret er tilbake her på Imir og vi gleder oss stort. Trust me tomorrow og har verdenspremiere på Black Box teater i Oslo i September, og vi er så heldig å se den her i Stavanger kort tid etter. Ikke gå glipp av denne!
________________________________________
Trust me tomorrow
Trust me tomorrow går inn i erfaringer av blindhet fra både mangel på lys og for mye lys. Det fremkaller muligheten for å tre inn i mørket som et rom for projeksjon, etterligning og begjær. Det indre mørket i et kamera og det lyse krystallinske interiøret i øyet er begge steder for en læringsprosess – styrt av den grunnleggende attraksjonen for å bringe bevegelser fram i lyset. En flytende komposisjon som spenner fra det stille, elegante og introspektive til en forstyrret og uklar tankegang. En foranderlig sekvens av tilstander som avslører en alternativ tid.

Trust me tomorrow er en sensorisk opplevelse der gjengivelse skjer mellom det faktiske rommet og minnet. Det taler til evnen til og de mislykkede forsøk på å komme inn i hverandres hoder. Så det taler til selvbevissthet, underbevissthet og andre bevisstheter. Et forsøk på å finne rekkverket, en guide, noe å orientere seg etter i det famlende mørke. I en verden som bretter seg tilbake inn i seg selv.


BIO
Verdensteatret består av performancekunstnere, billedkunstnere, musikere, software utviklere og poeter som sammen har utviklet et intrikat audiovisuelt språk. Deres arbeide er karakterisert av en dedikert langsiktig utvikling og en pågående eksperimentering innen forskjellige medier som viser seg i romlige orkestrale verk. Forestillingene er bygget på materiale samlet gjennom reiser som inkorporert i en større sammenheng forteller historier om den menneskelige sjels skrøpelighet.
Deres arbeider presenteres bredt internasjonalt i ulike kontekster så som museer, musikk festivaler og teatre.


Credits

By and with: Ali Djabbary, Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Laurent Ravot, Magnus Bugge, Martin Taxt, Niklas Adam and Torgrim Torve

Thanks to: Andrea Bakketun, Bálint Laczkó, Icaro Zorbar, Piotr Pajchel and BEK – Bergen senter for elektronisk kunst


International distribution

Elisabeth Carmen Gmeiner


Co Production

Produced by Verdensteatret in collaboration with Black Box teater Oslo, Ultima - Oslo International Music Festival and Rosendal Teater Trondheim


***************************************
EN
5-7 November @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Trust me tomorrow by Verdensteatret (NO)
Tickets: 150kr/ 100Kr student, Ny Musikk Member

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending.
Thank you for your understanding.

Welcome to this seasons second stageart perfromance. Verdensteatret are back here at Imir and we're really excited. Trust me tomorrow has its world premiere at Black Box in Oslo in September, and we're so lucky we get to see it here in Stavanger shortly after. Don't miss it!
____________________________________
Trust me tomorrow
Trust me tomorrow enters experiences of blindness from both lack of light and too much light. It is evoking the possibility of entering darkness as a space for projection, imitation and desire. The interior darkness of a camera and the bright crystalline interior of the eye are both sites of a learning process – guided by the basic attraction to bring movements into light. A floating composition ranging from the quiet, elegant and introspective to a disturbed and fuzzy mindscape. An occurrence sequence staged in a calm room. Seeking to reveal an alternative time.

Trust me tomorrow is a sensorial and diffracted experience where rendering is happening between the actual space and memory. It speaks to the ability or failure to get into each other’s heads. So it speaks to self-consciousness, subconsciousness and other consciousnesses. Trying to find the railing, a guide, something to orientate by in the groping darkness. In a world that is folding back into itself.


BIO
Verdensteatret consists of video and sound artists, painters and poets, and sculptors and computer programmers who together have developed an intricate audiovisual style. Their poetics is characterized by a dedicated long-term development, creating scenes of sensuous activity and an ongoing experimentation within different media which result in space related orchestral works. Combining aspects of concerts, theatrical performances, and visual art installations, the company builds many of its large scale productions from raw materials collected during journeys combined with stories of the fragile human soul. Their works have been presented internationally in a number of art contexts and locations, such as art museums, contemporary music festivals, and theaters.


Credits

By and with: Ali Djabbary, Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Laurent Ravot, Magnus Bugge, Martin Taxt, Niklas Adam and Torgrim Torve

Thanks to: Andrea Bakketun, Bálint Laczkó, Icaro Zorbar, Piotr Pajchel and BEK – Bergen senter for elektronisk kunst


International distribution

Elisabeth Carmen Gmeiner


Co Production

Produced by Verdensteatret in collaboration with Black Box teater Oslo, Ultima - Oslo International Music Festival and Rosendal Teater Trondheim